Game Mode: 2v2
Session Name: ![AU/NZ] 2v2-80mins-Teams-20xAll-TribeSpectate - (v178.8)
2022.10.04-16.57.42 UTC

Winner Tribe : Stamm von Joe
Player NameTribe NameScoreLevel
Joe - Lvl 60Stamm von Joe150060
Anne - Lvl 24Stamm von Joe150024

Casualties
Player NameTribe NameScoreLevelDied AfterDue ToKilled By
BobTribe of Bob11,50056 35:49Spinosaurus - Lvl 17 (Spinosaurus) ('Stamm von Joe')
BobTribe of Bob11,50026 38:43a Mammoth - Lvl 1