Game Mode: 2v2
Session Name: ![AU/NZ] 2v2-80mins-Teams-20xAll-TribeSpectate - (v178.8)
2022.07.17-15.40.48 UTC

Winner Tribe : Stamm von Bob
Player NameTribe NameScoreLevel
Bob - Lvl 26Stamm von Bob151926

Casualties
Player NameTribe NameScoreLevelDied AfterDue ToKilled By
自爆マリオトライブ: プレーヤー1,6721 0:06
booty suckerBOOTY HUNTERS1,50020 11:09a Trike - Lvl 7
SmallsSmalls1,50030 16:32Spinosaurus - Lvl 20 (Spinosaurus) ('Stamm von Bob')