Game Mode: 2v2
Session Name: ![AU/NZ] 2v2-80mins-Teams-20xAll-TribeSpectate - (v178.8)
2022.05.18-17.20.25 UTC

Winner Tribe : Stamm von Mavbo
Player NameTribe NameScoreLevel
Mavbo - Lvl 1Stamm von Mavbo15001

Casualties
Player NameTribe NameScoreLevelDied AfterDue ToKilled By
kaktusTribe of kaktus1,4764 1:19