Game Mode: 2v2
Session Name: ![AU/NZ] 2v2-80mins-Teams-20xAll-TribeSpectate - (v178.8)
2022.01.23-17.27.22 UTC

Winner Tribe : HEHE BOYYYYYYYYY
Player NameTribe NameScoreLevel
Jane - Lvl 55HEHE BOYYYYYYYYY154555
L3GI - Lvl 41HEHE BOYYYYYYYYY166041

Casualties
Player NameTribe NameScoreLevelDied AfterDue ToKilled By
BobTribe of ava1,5001 1:07L3GI - Lvl 1 ('HEHE BOYYYYYYYYY')
avaTribe of ava1,52113 1:29Jane - Lvl 11 ('HEHE BOYYYYYYYYY')
DAMONKEGoBackToTheLobby1,5321 2:17SiraViolada - Lvl 1 ('Tribu de SiraViolad')
SurwyGoBackToTheLobby1,5201 2:39
jesperTribe of ghoul1,50029 9:55
ghoulTribe of ghoul1,5001 10:24
BobTribu de SiraViolad1,50015 10:36a Titanomyrma Soldier - Lvl 2
SiraVioladaTribu de SiraViolad1,50023 16:24a Rex - Lvl 29