Game Mode: FFA
Session Name: ![AU/NZ] 1v1-FFA-60mins-20xAll-spectate - (v178.8)
2022.07.04-21.01.15 UTC

Winner Tribe : Stamm von Bobeth
Player NameTribe NameScoreLevel
Bobeth - Lvl 11Stamm von Bobeth150011

Casualties
Player NameTribe NameScoreLevelDied AfterDue ToKilled By
BarniTribe of Barni1,5001 1:54
BobTribe of Bob1,50017 5:40