Game Mode: FFA
Session Name: ![AU/NZ] 1v1-FFA-60mins-20xAll-spectate - (v178.8)
2022.05.13-10.07.50 UTC

Winner Tribe : Stamm von frodi
Player NameTribe NameScoreLevel
frodi - Lvl 14Stamm von frodi150014

Casualties
Player NameTribe NameScoreLevelDied AfterDue ToKilled By
BobTribe of Bob1,50013 8:41a Meganeura - Lvl 7
fridoStamm von frido1,50016 13:31