Game Mode: FFA
Session Name: ![AU/NZ] 1v1-FFA-60mins-20xAll-spectate - (v178.8)
2022.03.12-08.13.08 UTC

Winner Tribe : 1 Big Guy
Player NameTribe NameScoreLevel
Sheeny - Lvl 291 Big Guy150029

Casualties
Player NameTribe NameScoreLevelDied AfterDue ToKilled By
BobTribe of Bob11,50010 6:43a Trike - Lvl 6
LEVİLEVİ Kabilesi1,50021 7:56
BobWHITE POWER1,5001 8:30a Megapiranha - Lvl 21
ジェーントライブ: ジェーン1,51022 16:59a Spinosaurus - Lvl 30